هرچه باشد "پسرم"

میدونی پسر یعنی چی؟

پسر یعنی: معرفت ، غیرت ، غرور

میدانم نمیدانی، بدان

من محکمم، مسخره کن

من صادقم، مسخره کن

من با معرفتم، بخند

من غیرت دارم، قهقهه بزن

من غــــــــــــــــرور دارم، هیس!!!

غرورم را که بشکنی، ...

من منم :|

تنها

بی کس

اما...

در تنهایی، برای کسی همه ام

و در بی کسی، برای کسی کس

پس بدان

هرچه هستم

مردم

من منم

و تو تو

مراقب حریمت باش

بشکنی

میشکنم

:)