کاری دارید؟

در خدمتم

کارم اینه

وظیفس

خدا گذاشته رو دوشملبخند