نمیخوام طولش بدم

نمیخوام مقدمه بچینم

نشد

نمیخوام

خداحافظ

همین

:)

اینم صدای موسیقی خدا

که دائما در کهکشان بی کران نواخته میشه

هدیه سکوت به شخص شما

«سین مث سکوت محض»