گاهی باید گذشت!!!
ازهمه چی
گاهی باید گذشت
از زندگی
گاهی باید گذشت
از دل
گاهی باید گذشت
از عقل
گاهی باید گذشت
از روح
گاهی باید گذشت
از خود
گاهی باید گذشت
از کینه
گاهی باید گذشت
از درد
گاهی باید گذشت
از جان
گاهی باید گذشت
از تو
گاهی باید گذشت
از مرگ
گاهی باید گذشت
از ....
گاهی باید مرد، تا از ذهن پاک شود خاطره ها
گاهی باید رفت، تا یاد کنندت در خاطره ها
گاهی باید هیچ بود
گاهی باید دیگر التماس نکرد
گاهی باید دیگر گفت: برو
تا شاید برگردد
اما...
دل که کثیف باشد
فهم ندارد
نمیفهمد که چه میگویی
میرود
میرود
میرود...
گاهی باید گذشت
از او...
.
.
.
.
گذشتم...
خدایا تو هم از من بگذر
چون که عشق تویی

پ،ن:
خواستم برم تا دیگه اذیت نشم
اما ...
گفتم نظرات رو میبندم
اما وبم رو تعطیل نمیکنم
چون رازهایم را اینجا مینویسم
و تنها روزی این وب دیگر به روز نخواهد شد
که مرده باشم
اما دیگه راه ارتباطی با من نیست
جز ایمیلم.
که اونم فکر نکنم جواب بدم
همین
فقط گذشتم از عشق تا برسم به عشق

اینو خیلی دوست دارم

خیلی

اونقدر که فکر میکنم خودم ننوشتماخم