نیاز ندارد به توضیح

تفسیر نخواهد این موضوع

آرام و بیصدا و خسته و تنها

نیمه شب نزدیک است!!!

امشب پر می گیرد!

هیس!!!

صدای پایش میرسد امشب

گوش کن

میچکد خون ز طشت

میرسد به دخترک خبری

دیگر سکوت

هیس!!

نفسش شد آرام

...

نیمه شب نزدیک است

ای وای من

.....

پ ن:

ای کاش  بخواند

بیخیال فقط بداند انتظار نداشتم