-نمیدانم چرا
چجوری
چگونه
باید فهماند
که لبخند هایم تلخندند همه
تلخندهایم اما بسیار
.
بیخیال سکوت محض
م. ذ میخواد حرف بزنه خو
آخه اونم آدمه ها
.
+هیچی
بلد نیستم حرف بزنم
سکوت محض حرف بزنه بهتره
حرفاش بیشتر خریدار داره.
.
-مرا حرف بسیار است اما...
همین کافیست دنیارا...
بیخیـــــــــــــــــــــــــال

«سکوت محض»