( تصویر قدرت توصیف نداشت )

.

گوش کن!

صدای زمزمه آهسته ای میرسد

صدای خسته ی زنی  است

خبری در راه است!