میام

میرم

میام

میرم

میام

میرم

میرم

میرم

میرم

نمیام

میرم

نمیام

میرم

نمیام

هیچ میشم

بی چیز میشم

تازه میفهمم

اصلا پیشت نیستم

و نبودم که بخام برم

ببخش

بلد نیستم بهتر از این توبه کنم

ببخش خدا :)